Γενικοί Όροι

- Το ornicom.gr, από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως εταιρία ή πάροχος, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Ornicom Web Solutions», που εδρεύει στη Λαδικού Υπάτης, με ΑΦΜ 051984715 και ΔΟΥ Λαμίας. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ornicom.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η εταιρία.

- Εάν κάποιος χρήστης, ή εκπρόσωπος χρήστη, δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.ornicom.gr θα αναφέρονται στο εξής ως "πελάτες", ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την εταιρία.

- Η εταιρία, ως πάροχος, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το website και κατά την διακριτική της ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο διαπιστώσει ως μη αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη του website. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πορνογραφία, spamming, phishing, παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές, και κάθε υλικό που θίγει τα εθνικά ή διεθνή πνευματικά δικαιώματα.

- Ο ιδιοκτήτης του website, ως πελάτης της ornicom.gr, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με το website του. Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον πάροχο, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, αβλαβείς από οποιεσδήποτε ευθύνες, απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με οποιαδήποτε αξίωση ή προσφυγή κατά του πάροχου, που σχετίζονται με ή απορρέουν από το website ή την παραβίαση των εγγυήσεων από τον ιδιοκτήτη, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις των εργαζομένων και των χρήστες, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες, από την πλευρά του πελάτη, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας χρήσης των εύλογων μέτρων ασφαλείας.

Υποχρεώσεις παρόχου

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης του πελάτη με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, η ornicom.gr παρέχει τις Υπηρεσίες και την Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την πλευρά του παρόχου, όπως ορίζονται στην “Εγγύηση απόδοσης SLA” της παρούσας συμφωνίας παρακάτω, η μοναδική και αποκλειστική αποζημίωση του πελάτη και η μοναδική υποχρέωση του παρόχου είναι η πίστωση της Υπηρεσίας όπως ορίζεται στην “Εγγύηση απόδοσης SLA”.

Υποχρεώσεις πελάτη

- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της Υπηρεσίας, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για (1) το website του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα του, (2) την παροχή νομικής, γραπτής άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου του website του από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών, και (3) τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του blog/website δεν παραβιάζει τους νόμους της χώρας όπου αυτό εμφανίζεται.

- Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα τοποθετήσει, ούτε θα επιτρέψει να τοποθετηθεί στο website του απαράδεκτο υλικό ή ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα εξής: (1) δυσφημιστικό ή άλλο αξιόποινο υλικό, (2) εγκληματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κλοπή εμπορικών μυστικών, απάτη, παιδική πορνογραφία, διακίνηση άσεμνου υλικού, παραβίαση των εξαγωγικών διατάξεων της Ελλάδας, διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, παρενόχληση, καταδίωξη, spamming, hacking, αποστολή ιών ή άλλων επιβλαβών αρχείων, παράνομη απόσπαση password ή κώδικα με σκοπό την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας για τα πνευματικά δικαιώματα, (3) παράνομο υλικό ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, που όμως δεν περιορίζονται σε, παράνομη προβολή εμπιστευτικού, μυστικού, ή άλλου αποκλειστικού υλικού, προσβολή εμπορικού σήματος, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση πατεντών.

- Ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η εταιρία, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει αρχείο με σκοπό το audio, radio και video streaming ή το downloading από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του παρόχου.

- Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές των αμοιβών που οφείλει και να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε νόμο ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών από αυτόν. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον πάροχο για τη διερεύνηση των διακοπών παροχής υπηρεσιών, των θεμάτων ασφάλειας ή αν υπάρχουν υπόνοιες περί παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας.

- Ο πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με την πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails που ακολουθεί η εταιρία, η οποία μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) Chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

Η ornicom.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την εταιρία.

Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η ornicom.gr εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα.

- Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ.

- Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τον κώδικα της ιστοσελίδας όσον αφορά τις επιδόσεις και την ασφάλεια και να τον επιτρέψει ή να τον απαγορεύσει κατά την διακριτική του ευχέρεια.

- Σε σχέση με την παροχή hosting, ισχύουν επιπλέον οι όροι χρήσης web hosting της ornicom.gr.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

- Όλο το λογισμικό, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται από την ornicom.gr, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της ornicom.gr.

- Όλο το περιεχόμενο που δημιουργεί ο πελάτης στο blog/website του, παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, πατεντών, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

- Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τους servers ή άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας. Ομοίως, δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους servers ή μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας.

- Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τρίτα μέρη, για το λογισμικό (software) ή το υλικό (hardware), για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Συνεπώς, συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις από τυχόν άδειες τελικών χρηστών ή άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω software ή hardware.

- Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διευθύνσεις IP που εκχωρούνται σε σχέση με την υπηρεσία είναι ιδιοκτησία της ornicom.gr και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, θα απελευθερώσει και θα παύσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεύθυνση IP.

Εμπιστευτικότητα

Ο πάροχος συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται. Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ασφαλείς από τρίτους. Αν για κάποιο λόγο ο λογαριασμός του πελάτη έχει κλείσει, δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες και αυτές είτε θα επιστραφούν στον πελάτη ή θα καταστραφούν.

Πελατολόγιο και χρήση εμπορικού σήματος πελάτη

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, χορηγείται άδεια και ελεύθερα δικαιώματα στον πάροχο να καταχωρήσει τον πελάτη σε λίστα πελατών, ή να προβάλει το εμπορικό του όνομα / σήμα στο πελατολόγιο του. Αυτή η άδεια χρήσης δεν λήγει με το τέλος του "Περιόδου Συνδρομής". Αυτή η άδεια επεκτείνεται σε άλλες μορφές διαφήμισης ή μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό του παρόχου.

Αναστολή των Υπηρεσιών

Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο πάροχος μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι τον αντιπροσωπεύει, όταν: (i) ο πελάτης παραβιάζει τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, (ii) ο πελάτης δεν συνεργαστεί με τον πάροχο σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, (iii) ο πάροχος θεωρήσει εύλογα ότι στους servers που φιλοξενούν τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου, (iv) ο πάροχος θεωρήσει ότι η αναστολή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών του, (v) σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, (vi) αποσταλεί κλήτευση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο.

Πληρωμές Υπηρεσίας

Πληρωμές πραγματοποιούνται όσο η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ. Η ornicom.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η πληρωμή κάθε υπηρεσίας πραγματοποιείται τη στιγμή της παραγγελίας ή της ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία επί πληρωμή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται. Εάν μια συνδρομή υπηρεσίας δεν ανανεωθεί, μετά την ημερομηνία λήξης της, το blog/website και η φιλοξενία με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες απενεργοποιούνται, αλλά παραμένει διαθέσιμο για 30 επιπλέον ημέρες στη βάση δεδομένων της εταιρίας, οπότε και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατόπιν αίτησης και πληρωμής του πελάτη.

Διάρκεια, Λήξη και Ακύρωση

Η παρούσα συμφωνία ξεκινά όταν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η παραγγελία ενός πακέτου φιλοξενίας. Ισχύει για το διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία και ανανεώνεται με την εξόφληση της ανανέωσης συνδρομής της υπηρεσίας φιλοξενίας και για όσο διάστημα ισχύει η ανανέωση. Λήγει με τη μη ανανέωση του πακέτου, καθώς και εφόσον ο πελάτης ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας, όπως περιγράφεται από τις διαδικασίες της ornicom.gr. Επιπλέον, η συμφωνία παύει να ισχύει αμέσως, εάν πραγματοποιηθεί καταγγελία παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Με την αίτηση ακύρωσης παραγγελίας, όπως ορίζεται από τις διαδικασίες της ornicom.gr, επιστρέφεται το συνολικό ποσό της παραγγελίας του πελάτη που αφορά την συνδρομή της υπηρεσίας φιλοξενίας, εφόσον η ακύρωση γίνει εντός 30 ημερών από την ενεργοποίηση του πακέτου, ο πελάτης δεν έχει ή είχε στο παρελθόν κάποια άλλη υπηρεσία φιλοξενίας στην ornicom.gr και εφόσον δεν έχει γίνει παραβίαση κάποιου όρου του παρόντος.

Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα, όπως ενδεικτικά, αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά dedicated server, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες κλπ, το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν αυτά τα έξοδα.

Συντήρηση

Ο πάροχος μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να απενεργοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας για τυχόν προγραμματισμένες δοκιμές, για τη συντήρηση, την αναβάθμιση ή την επισκευή σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου του. Ο πάροχος θα ενημερώνει τον πελάτη με email ή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης σχετικά με την περίοδο που η φιλοξενία και η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για τον πάροχο να ειδοποιεί εκ των προτέρων για διακοπή της υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο πάροχος δικαιούται επίσης να διακόψει την Υπηρεσία για την αποκατάσταση και επανόρθωση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών ή τις αναβαθμίσεις.

Εγγυήσεις απόδοσης SLA

Εκτός από την περίπτωση της προγραμματισμένης συντήρησης ή τυχόν συντήρησης από αίτημα του πελάτη, ή άλλων περιορισμών όπως περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία εγγυάται ότι το blog/website θα είναι προσβάσιμο (uptime) στους χρήστες του Διαδικτύου, κάθε στιγμή, κατά 99,9% ή περισσότερο, μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα, όπως μετριέται από την ornicom.gr.

Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από την ornicom.gr προς τους παροχείς του δικτύου κορμού.

Ο χρόνος διακοπής (downtime) μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη λειτουργίας, online, μέσω του συστήματος ticketing της Εταιρίας, στην διεύθυνση http://www.ornicom.gr/index.php/i-etaireia/kentro-ypostiriksis. Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στο ticketing system, τότε η κλήση πρέπει να γίνει τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Οι διαχειριστές της Εταιρίας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής. Εάν η μέση απώλεια πακέτων υπερβεί το 0,1%, η ornicom.gr θα παρέχει πίστωση στον πελάτη σε μορφή χρόνου συνδρομής της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που ο Webserver, ο Database Server, ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται το blog/website είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, η Εταιρία θα πιστώσει το πακέτο φιλοξενίας του πελάτη με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ως εξής:

1 ώρα Downtime = Πίστωση 1 Ημέρα Φιλοξενίας

- Η πίστωση εφαρμόζεται σε 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος. Η πίστωση αυτής της μορφής είναι η αποκλειστική αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

- Οι εγγυήσεις απόδοσης SLA, όπως ορίζονται στο παρόν, ισχύουν αποκλειστικά για όλα τα επί πληρωμή πακέτα.

Περιορισμοί Εγγύησης SLA

Ο πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου του που προκαλείται ή συνδέεται με:
α) Περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της ornicom.gr συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικών δραστηριοτήτων, πολέμου, εξεγέρσεων, δολιοφθορών, ένοπλων συγκρούσεων, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, διακοπής ή καθυστέρησης στη μεταφορά, διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β) Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας.

γ) Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.

δ) Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της ornicom.gr.

ε) Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσαρμογές ή κωδικοποιήσεις (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ...), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμα κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της ornicom.gr και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ) Παράδοση ή μετάδοση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.

ζ) Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η ornicom.gr δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης, δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον πάροχο που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η ornicom.gr εγγυάται μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της, δηλαδή: τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Λαμίας. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να αλλάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση εμμέσων εγγυήσεων

- Η εταιρία θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις προσπάθειες διατήρησης αποδεκτής απόδοσης της Υπηρεσίας, όσο η παρούσα συμφωνία είναι σε ισχύ, αλλά δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανωμένης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

- Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας, ή η ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

- Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακούσια αποκάλυψη, ή δωροδοκία ή διαγραφή, των δεδομένων που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται ή ταξινομούνται στα συστήματά της. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, για την προστασία των των κωδικών πρόσβασης, των συστημάτων, των δεδομένων και των εφαρμογών από ανεπιθύμητους εισβολείς, είτε είναι μέσω Διαδικτύου ή με άλλους τρόπους.

- Η εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη, έναντι των πελατών ή τρίτων μερών, για οποιαδήποτε ζημιά, ή απώλεια κερδών, ή δεδομένων, προκύψει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία.

- Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη έναντι των πελατών, ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη, ή άλλου τρίτου μέρους, για τυχόν ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, που προκαλούνται, είτε λόγω παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, είτε λόγω αμέλειας ή άλλων περιπτώσεων, ακόμα και αν η εταιρία έχει προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει η ornicom.gr να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον πελάτη, για αναστολή της υπηρεσίας στο βαθμό που επιτρέπεται βάση της παρούσας συμφωνίας.

- Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν αυτών που προβλέπει το SLA της εταιρίας.

- Η Εταιρεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το CPanel. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του Πελάτη.

- Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Ornicom είναι μια πρωτοποριακή εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου. Κάντε την ιδέα σας πράξη με ένα domain χρησιμοποιώντας τις πιο απλές λύσεις Website, Hosting, Eshop και Email.

@Ornicom Web Solutions